cz de en

pojištovny

"Díky přesným a dobře roztříděným informacím, jsem zde nalezla přesné odpovědi na mé nejasnosti ohlendě povinného ručení a poté si jej pomocí on-line porovnávače objednala během pár minut z domu."

Účetní, Brno, Bc. Lucie Audová
Nejlevnější letní pneumatiky online.


Úvod » Výbava » Zákonné pojištění vozidel
tisk stránky přidat k oblíbeným položkám

Zákonné pojištění vozidel

Zákonné pojištění vozidel znamená zákonem stanovené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen pojištění odpovědnosti, či povinné ručení), který je upraven zákonem č. 168/1999Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) ze dne 13. Července 1999.


Tento zákon stanoví, že na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou komunikace, která není veřejně přístupní, provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla je pojištěna (= povinné ručení). Povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci.

Jak vzniká pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti vzniká na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistníkem a pojistitelem (pojišťovna). Pojistitel je vždy povinen uzavřít pojistnou smlouvu. Pojištění odpovědnosti nelze přerušit, pokud nebylo v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

Přerušit pojištění odpovědnosti lze pouze tehdy, když pojistník před počátkem přerušení pojištění prokáže pojistiteli, že příslušnému orgánu evidence odevzdal státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla.

Jak vypadá pojistná smlouva povinného ručení

  • Uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti (=povinné ručení) je povinen vlastník tuzemského nebo řidič cizozemského vozidla
  • Bezprostředně po uzavření pojistné smlouvy, týkající se tuzemského vozidla, vydá pojistitel pojistníkovi zelenou kartu.
  • Pojistná smlouva obsahuje vždy určení pojistitele a pojistníka, údaje o vozidle, dobu trvání pojištění, limit pojistného plnění, výši pojistného, jeho splatnost a způsob jeho placení a formu místo oznámení škodné události.

Limity pojistného plnění

Limitem pojistného plnění se rozumí nejvyšší hranice plnění pojistitele při škodné události. Limity jsou v pojistné smlouvě uvedeny samostatně. Limit pojistného plnění při škodě na každého zraněného nebo usmrceného je včetně náhrady nákladů vynaložených na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění nejméně 35 000 000 Kč.

Při regresním uplatnění způsobenou škodou vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, či odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat, ušlý zisk, je minimální limit stanoven na 35 000 000 Kč bez ohledu na počet poškozených.

Převyšuje-li součet nároků uplatněných více poškozenými limit pojistného plnění, pojistné plnění se každému z nich snižuje v poměru tohoto limitu k součtu nároků všech poškozených.

Pokuty v případě nepojištěného vozidla

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provozuje vozidlo bez pojištění odpovědnosti, za to mu hrozí pokuta mezi 5 000Kč až 40 000Kč. Pokud vlastník neodevzdá státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla ve lhůtě 14ti dnů ode dne zániku pojištění a nebyla-li uzavřena pojistná smlouva nová, hrozí pokuta mezi 2 500Kč až 20 000 Kč.

Pokud řidič nepředloží příslušnému orgánu (Policie ČR) na požádání zelenou kartu nebo doklad o hraničním pojištění, hrozí pokuta mezi 1500 a 3 000Kč.
Autor: Ing. Lukáš Ouředníček | Aktualizováno: 18.9.2013
© Zákonné pojištění vozidel 2023
| Ochrana osobních údajů | Ostaní webové stránky | Kontakt |
Tento web není oficiální stránkou žádné pojišťovny ani instituce a informace na něm v některých příadech nemusejí být aktuální a správné. Ověřte si prosím zde získáné informace na oficiálních stránkách pojišťoven a institucí. Provozovatel nenese zodpovědnost za škody způsobené informacemi zde publikovanými. Chcete-li si půjčit, zkuste půjčky bez registru můžete mít finance do pár dní na vašem bankovním účtu.